ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP BESTEXFABRICAGE B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Geffen, Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant

 

 

 ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID   

 

1.1    De  besloten   vennootschap   Bestex   Fabricage   B.V.  alsmede   de   aan   haar   gelieerde vennootschappen  en  ondernemingen  die  verwijzen  naar  de  onderhavige  voorwaarden  of zich  hiervan  bedienen,  zijn  gebruiker  van  deze  voorwaarden  en  zullen  hierna  worden aangeduid met: "wij" / "ons".  

1.2    Onderstaande   voorwaarden  zijn   van  toepassing   op  en  vormen   een  onverbrekelijk onderdeel    van   alle    door   ons    gedane    aanbiedingen,    alle    door   ons    afgesloten overeenkomsten  tot  levering  van  zaken  en  overige  rechtsbetrekkingen,  ook  indien  deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

1.3     Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk

wordt overeengekomen.

1.4    Tussen ons en onze afnemer staat  vast dat indien eenmaal onder de  toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de afnemer zijn  niet  van  toepassing  en  worden  door  ons  uitdrukkelijk  van  de  hand  gewezen,  tenzij deze schriftelijk door ons worden aanvaard.

 

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN TOT STANDKOMING

 

2.1    Alle  aanbiedingen  en  prijsopgaven,  ongeacht  of  deze  mondeling,  telefonisch,  schriftelijk, bij  speciale  offerte  of  anderszins  zijn  gedaan,  zijn  gebaseerd  op  eventueel  bij  de  aanvraag verstrekte gegevens en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in  welk  geval  de  aanbieding  na  deze  termijn  vervallen  is.  In  alle  gevallen  worden aanbiedingen gestand gedaan zolang de voorraad strekt.

2.2    Een overeenkomst komt tot stand indien een aanbieding van ons door de afnemer wordt aanvaard, tenzij wij binnen 8 dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de afnemer  te  kennen   geven  geen  overeenkomst  te  willen  sluiten,  in  welk  geval  onze aanbieding rechtmatig geacht zal worden te zijn herroepen.

2.3    Op  basis  van  een  bestelling  van  de  afnemer  komt  een  overeenkomst  slechts  tot  stand indien  en  nadat  deze  door  ons  schriftelijk  is  bevestigd  middels  een  orderbevestiging.  De bevestiging  wordt  geacht  juist  te  zijn,  tenzij  binnen  5  dagen  na  de  verzending  schriftelijk bezwaren daartegen zijn ontvangen.

2.4    Indien  een  aanvaarding  door  de  afnemer  afwijkt  van  onze  aanbieding,  dan  geldt  dit  als

een  nieuw  aanbod  en  als  een  verwerping  van  het  oorspronkelijke,  ook  indien  slechts sprake is van een  afwijking op ondergeschikte punten  en is op een zodanige aanvaarding het hiervoor sub 2.3 bepaalde van toepassing.

2.5    Personeelsleden  en  vertegenwoordigers  die  geen  uitdrukkelijke  schriftelijke  volmacht

hebben,  zijn  niet  bevoegd  een  overeenkomst  namens  ons  tot  stand  te  brengen.  De

 

afnemer  zal  zich  er  telkenmale  van  vergewissen  of de betrokken  persoon bevoegd  is overeenkomsten namens ons aan te gaan.

2.6    Afbeeldingen, teksten en beschrijvingen van zaken in door ons verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de samenstelling en uitvoering van de te leveren zaken.

2.7    Elke overeenkomst wordt door ons gesloten onder  de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de afnemer  genoegzaam is gebleken en / of gewaarborgd; indien wij dit wensen dient de afnemer te allen tijde zekerheid te stellen.

 

ARTIKEL 3 PRIJZEN

 

3.1      Tenzij anders overeengekomen,  gelden alle  opgegeven prijzen  voor franco afleveradres afnemer   in Nederland en zijn exclusief B.T.W. en exclusief emballage. Wij behouden ons het recht voor aan de afnemer  transportkosten in rekening te brengen indien het orderbedrag   een  door ons  vast  te  stellen  bedrag  onderschrijdt.  Leveranties  onder  €

500,00 (exclusief B.T.W.) worden onder rembours verzonden, tenzij anders overeengekomen.)

3.2      Prijsopgaven  worden steeds  gedaan  op basis  van  de  op dat tijdstip  geldende  prijzen.

Wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten  gevolge van  verhoging  van  fabrieksprijzen  en  / of  andere kostprijsbepalende factoren zoals arbeidslonen en premies, wijzigingen in valutakoersen van de geldsoort van het land van waar wij de zaken betrekken ten opzichte van de euro, et cetera, hebben wij het recht deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen na verloop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien wij de overeengekomen prijs voordien verhogen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke ontbindingsmededeling binnen veertien dagen nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

3.3      Prijsverhogingen,   voortvloeiende   uit  op  mondeling   of  schriftelijk   verzoek   van   de afnemer verrichte aanvullingen en / of wijzigingen van de order en / of de specificaties van de te leveren zaken zijn integraal voor rekening van de afnemer.

 

ARTIKEL 4 LEVERING EN RISICO

 

4.1    Tenzij anders overeengekomen worden alle leveringen geacht franco plaats te vinden. Het verkochte goed is vanaf het rijdstip van het sluiten van de overeenkomst voor rekening en risico van de afnemer.  Het risico tijdens transport vanaf  Geffen  of elders is geheel voor rekening van de afnemer.  Onze verplichting strekt niet verder dan tot aflevering van de zaken voor de ingang van het gebouw of het terrein van de afnemer, mits dit met normaal materieel goed bereikbaar is.

4.2    Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en gelden nimmer als fatale termijn.

Overschrijding   van   de   levertijd     kan  nimmer   aanspraak   geven   op  annulering   of schadevergoeding van de zijde van de afnemer.

4.3    De leveringstijden gaan in op de laatste van de volgende tijdstippen:

a. de dag van het sluiten van de overeenkomst;

b. de  dag  van  ontvangst  van  de  eventueel  overeengekomen  vooruitbetaling  en  / of

(aanvullende) zekerheidstelling.

4.4    Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de

overeengekomen  termijn  kan plaatsvinden,  zijn  wij gerechtigd  tot deelleveringen  en tot een naleveringstermijn van drie maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst

 

van  de  schriftelijke  ingebrekestelling  van  de  afnemer,  doch  niet  eerder dan  daags  na afloop van de overeengekomen leveringsdatum.

4.5    Wanneer door ons  verkochte zaken,  na aan de afnemer  te  zijn  aangeboden,  door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende dertig dagen tot zijn beschikking. Zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode hebben wij het recht - te onzer keuze -    hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te binden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 5 BETALING EN ZEKERHEIDSSTELING

 

5.1    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet betaling   geschieden bij de aflevering van de zaken, resp. na het verrichten van de diensten, of op een door ons aan te wijzen bank-  of  girorekening  binnen  de  gestelde  termijn  na  factuurdatum,  zonder  dat  enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan. Alle betalingen moeten geschieden in Euro.

5.2    Wanneer onze vordering niet binnen de gestelde termijn wordt betaald zijn wij gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, ingaande de factuurvervaldatum of de overeengekomen betalingsdatum. Wanneer de afnemer na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betalen, zijn wij bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso- en administratiekosten. De buitengerechtelijke incassokosten inclusief administratiekosten worden ten deze  gesteld  op 15% van  het  bedrag  der  vordering  met  een  minimum van € 500,00. Wij zijn niet verplicht tot bewijs dat deze kosten door ons zijn gemaakt.

5.3    Wij zijn gerechtigd een gedeelte van de prijs en / of anderszins door ons op grond van de overeenkomst gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling te verlangen, dan wel, naar onze keuze,  een bankgarantie of anderszins een (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer  indien krediet is bedongen. Weigering van de afnemer  de verlangende zekerheid te  stellen geeft ons het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd ons recht op vergoeding op kosten, interest en schade.

5.4  Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de afnemer  vermeld dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

 

ARTIKEL 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD, PANDRECHT EN RETENTIERECHT

 

6.1     Zolang wij van de afnemer enig bedrag uit hoofde van de krachtens de gesloten overeenkomst(en)  door ons  geleverde  zaken  te  vorderen  hebben  en  / of zolang  de afnemer eventuele verplichtingen jegens ons wegens niet nakoming van de overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten, niet heeft voldaan, behouden wij de eigendom van de door ons geleverde zaken voor.

 

6.2      Indien   de  afnemer   nalaat   enig   uit  hoofde   van  voornoemd   artikel   6.1  aan   ons verschuldigd  bedrag  terstond  te  betalen  en  / of indien  de afnemer  anderszins  enige verplichtingen uit hoofde van voornoemd  artikel 6.1 jegens ons niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de afnemer voornoemde verplichtingen niet na zal komen, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot ons te nemen,  waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van de afnemer worden gebracht.

6.3      De afnemer is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

6.4      De  afnemer  verplicht  zich  op ons  eerste  verzoek  de  onder  eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als ons eigendom en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

6.5      Wij   verschaffen   aan   de   afnemer   op  het   moment   dat   de  afnemer   aan  al   zijn

betalingverplichtingen   jegens   ons   zoals   vermeld   in  artikel   6.1  heeft   voldaan,   de eigendom  van  de  geleverde  zaken  onder  voorbehoud   van  pandrecht   van  ons,  ten behoeve van andere aanspraken die wij op de afnemer hebben. De afnemer zal op eerste verzoek ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

6.6      Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de

overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk van de afnemer  onder  ons  hebben, indien  de afnemer  verplichtingen,  samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst of andere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet  nakomt.  Dit  geldt  ook ten  aanzien  van  kosten  die  wij hebben  moeten  maken terzake van de zorg die wij ten aanzien van de zaak in acht dienen te nemen.

 

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1     Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen, behoudens indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van onze leidinggevende functionarissen of indien wij aansprakelijk zouden zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling omtrent productaansprakelijkheid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

7.2      Wij  zijn  in  ieder  geval  ( ook indien  ons  geen  beroep  op lid1  van  dit  artikel  zou toekomen) slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de wederpartij, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze grove schuld, met dien verstande  dat  voor  vergoeding  wegens  toerekenbaar  tekortschieten  dan  wel onrechtmatig handelen door ons alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn.

7.3      Wij zijn in ieder geval ( ook indien ons geen beroep op lid 1 van dit artikel zou toekomen)niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfs- en / of stagnatieschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

7.4   Ingeval niet tegenstaande de in artikel 7.1 tot en met     7.3 vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen  enige  aansprakelijkheid  voor directe  en  / of indirecte schade op ons mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van die door ons geleverde zaken ten aanzien waarvan wij schadeplichtig zijn.

 

7.5       Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de afwezigheid van eigenschappen van de door ons geleverde zaken, indien wij die eigenschappen niet zelf uitdrukkelijk hebben toegezegd. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke tolerantie geven de afnemer geen recht op schadevergoeding.

7.6       Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten, nalatigheid of opzet van personen in onze dienst of die wij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekken alsmede aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door bij de uitvoering van de overeenkomst door ons gebruikte hulpzaken.

7.7      De  afnemer vrijwaart  ons  voor alle  aanspraken  van derden,  waaronder  begrepen het

personeel van de afnemer,  tot vergoeding door ons van alle schade in welke vorm dan ook door derden geleden, welke schade direct of indirect verband houdt met de door ons  geleverde  zaken  en met de door onze  werknemers  in verband hiermede  verrichte werkzaamheden.  

7.8      Wij zullen nimmer  aansprakelijk zijn voor het niet   naleven door de afnemer  en / of

eindgebruikers van gebruiksinstructies  en / of veiligheidsvoorschriften dan wel andere specifieke voorschriften welke gelden ten aanzien van de door ons te leveren zaken.

7.9       Adviezen  en gegevens met betrekking tot de te leveren zaken, alsmede aanwijzingen tot het  gebruik  daarvan,  worden  door  ons  naar  beste  weten  verstrekt.  Wij  zijn  echter nimmer gehouden tot vergoeding van direct of indirect door de afnemer of diens personeel geleden schade, ontstaan door de door ons verstrekte adviezen en/ of gegevens en/ of gebruiksaanwijzingen.

7.10    Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst  en  / of  onrechtmatig  handelen,  in  geval  dat  zijn  oorzaak  vindt  in buitengewone of in redelijkheid door ons niet voorziene omstandigheden.

7.11    Iedere  vorderingsrecht  van de afnemer  en / of derden jegens  ons  vervalt  één  jaar  na aflevering van de geleverde zaken aan de afnemer.   

 

ARTIKEL 8 OVERMACHT

 

8.1       Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor ons ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, hebben wij het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering der overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel geleverde zaken en/ of terzake van de wel door ons uitgevoerde werkzaamheden. Gedurende de opschortingstermijn  zijn  wij bevoegd en  aan het  einde  daarvan  zijn  wij verplicht  te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

8.2      Als  overmacht  zal  gelden  elke  omstandigheid  buiten  toedoen  van  ons  waardoor  de

normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook het in gebreke blijven met aflevering door onze eigen leveranciers, stakingen, uitsluitingen, machinebreuk, verstoring van energie voorzieningen, maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadigingen bij transport etc.

 

ARTIKEL 9 GARANTIE EN RECLAME

 

9.1      Wij  garanderen, met  inachtneming  van  hetgeen  in  dit  artikel  is  bepaald,  de  goede kwaliteit van de door ons geleverde zaken alsmede dat de door ons geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen specificaties. Onze aansprakelijkheid onder de garantie beperkt  zich  tot gehele  of gedeeltelijke  gratis  vervanging  of herstel  van  de  geleverde zaken of - te onzer keuze - teruggave van de koopprijs.

9.2      De afnemer dient bij ontvangst van de zaken te controleren of de zaken overeenkomstig

de overeenkomst  en onze  paklijst  zijn  geleverd.  Afwijkingen  dienen  onmiddellijk  aan ons te worden gemeld.

9.3      Eventuele reclames, zowel met betrekking tot levering van zaken als met betrekking tot factuurbedragen dienen op de vrachtbrief te worden vermeld alsmede binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken resp. het verrichten van de reparaties, resp. na ontvangst van de facturen schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van -indien van toepassing-   het serienummer van de geleverde zaken alsmede van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.

9.4      Ieder recht van reclame vervalt indien de hier genoemde termijn niet in acht genomen wordt en indien ons niet de gelegenheid wordt gegeven klachten zonodig ter plaatse op hun gegrondheid  te  onderzoeken.  Bij niet  inachtneming  van  de  in  lid  5 genoemde termijn wordt de afnemer dan ook geacht de leverantie onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

9.5      Niet  zichtbare  gebreken dient  de afnemer  binnen  acht dagen na ontdekking  daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar na de levering schriftelijk in te dienen.

9.6      Terugname  en  / of  ruiling  van  zaken  geschiedt  uitsluitend  na  onze  voorafgaande schriftelijke instemming.

9.7      Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist gebruik, of die welke zich voordoen na  - indien van toepassing -wijziging  door derden van (gedeelten van) door ons geleverde zaken blijven buiten de garantie.

9.8      Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking alsmede afwijkingen in teksten en afbeeldingen leveren geen grond tot reclame op.

9.9      De garantie geldt slechts indien de afnemer  aan al zijn verplichtingen, welke dan ook, heeft voldaan. Het beweerdelijk niet nakomen door ons van onze garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van zijn verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met ons gesloten overeenkomst.

9.10   Reclames, waaronder begrepen reclames t.a.v. onze garantieverplichtingen, geven de afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

ARTIKEL 10 ANNULERING, ONTBINDING

 

10.1    Annulering  door de afnemer  van een gesloten  overeenkomst  kan alleen  plaatsvinden met onze voorafgaande schriftelijke instemming. Indien wij akkoord gaan met de annulering,  is  de afnemer  aan ons  een  schadevergoeding  verschuldigd  van tenminste

25% van hetgeen de afnemer  bij uitvoering van de overeenkomst aan ons zou moeten hebben voldoen, onverminderd ons recht om volledige vergoeding van kosten en schade te vorderen.

 

10.2    Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting alsmede  in het geval  van faillissement,  surseance  van betaling,  stillegging  of liquidatie van het bedrijf van de afnemer  wordt de afnemer  geacht van rechtswege in gebreke te zijn en hebben wij te onzer keuze het recht zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke  tussenkomst,  ofwel  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  op te  schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, onverminderd ons recht tot het vorderen van de afnemer van volledige vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding der overeenkomst door ons geleden en nog te lijden schade, kosten en interest.  In de genoemde  gevallen  is  elke  vordering  welke  wij op de afnemer  hebben dadelijk en ineens opeisbaar.

 

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 

11.1    Op de met ons gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2    De  toepasselijkheid  van  de  Eenvormige  Wet  betreffende  internationale  koop van roerende en lichamelijke zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3    Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten, dan

wel  van  nadere  overeenkomsten  welke  daarvan het  gevolg  zijn,  dan wel  die  ontstaan naar aanleiding van door ons gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij wij een andere rechter mochten adiëren.

 Algemene voorwaarden Bestex Fabricage B.V.